ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Optical Center
Al. Spółdzielczości pracy 32/501, 20-147 Lublin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko KlientaAdres Klienta
(data i podpis Klienta)